KOMOLY MUNKÁHOZ – KOMOLY EMBEREKNEK

MEGLEP

FELÉBRESZT

FELSZABADÍT

ITS COMPLEX THERAPY

TELJESTÖKÉLETESEGYEDÜLÁLLÓ


TELJES MERT FELSZABADÍTÓ

Az ITSIAA szervezet folyamatosan azon munkálkodik, hogy az emberek méltó körülmények között, boldogan és békességben élhessenek. Bizonyosak vagyunk abban, hogy ez megvalósítható. ITS Complex Therapy egy éves képzés kidolgozásakor ez volt az első és egyben utolsó szempont, amit figyelembe vettünk. Így vált az ITS Complex Therapy az egy olyan képzéssé, melynek segítségével gondolkodásmódunkat és életünket nem csak, hogy egy merőben új szintre emelhetjük, hanem megteremthetjük még azt a biztonságot és stabilitást nyújtó támaszt is, amire mindig is vágytunk. Az ITS Complex Therapy egyértelműen a jövő módszertanának tagadhatatlan előfutára.

Csatlakozz Te is a segítők új Generációjához!

AZ ITS COMPLEX THERAPY ALKOTÓELEMEI:

 • ITS (Intelligent Thinking System) komplett szemlélete.
 • A PP (Paradox-Psychology) egyéni és csoportos formában zajló terápiás jellegű gyakorlatai.
 • Az NSH (Neuro-Somatic Hypnosis) egyedi hipnózisgyakorlatai.
 • Az ITS szemlélete által megreformált és kibővített pszichoszomatikus szimbólum-gyakorlatokat.

TÖKÉLETES MERT TERMÉSZETES

Az ITS Complex Therapy jelenleg az egyetlen olyan, a terápiás gyakorlatban alkalmazott szemléletrendszer, amely képes kiküszöbölni azokat a súlyos fogyatékosságokat, melyek következtében a lelki segítségnyújtás iránya eltorzulhat. Ezek a fogyatékosságok pedig a következőek:

 • A “kell” és a “tilos” konfliktusa.
 • A megkérdőjelezés hiánya.
 • A probléma analízise.
 • Az ember változatlanságának elfogadása.
 • Minősítés paradoxona.

 

1. A “kell” és a “tilos” konfliktusa.

Miközben az ember konfliktusainak forrása a „meg kell tennem” és a „nem szabad megtennem” kettősségéből ered, szemléleteink többsége az emlékezés – okkeresés – átalakítás hármas folyamatán keresztül változatlanul ugyanebbe az irányba terelik a támogatást kérő embert.

Az ITS szemléletének segítségével képessé válhatunk e kettősség feloldására. Így minden problémát tisztán és tényszerűen közelíthetünk meg.

2. A megkérdőjelezés hiánya.

Nem vesszük figyelembe az „addig, amíg megtévesztem önmagam, másokat is megtévesztek” alapvető szabályát. Vagyis anélkül fogadunk el és alkalmazunk különböző elméleteket és módszereket, hogy kételkednénk azok helyességében. Ez pedig nem csak hogy felelőtlenségre vall, hanem azt üzeni: fontosabb az eszme, mint az ember.

Az ITS Complex Therapy képzésen erre ügyelünk a leginkább. Így minden evidensnek vélt teóriát megkérdőjelezünk, majd pedig közösen megvizsgáljuk, hogy helyesek e vagy sem.

3. A rendszer megértése.

A rendszer megértése helyet annak tartalmának értelmezésében veszünk el. Azonban annak érdekében, hogy problémáink rendeződjenek, elsődlegesen a gondolkodás valós tevékenységével összefüggésben lévő dolgokat kell megértenünk. Minden más pedig lényegtelen.

Jelenleg az ITS Complex Therapy az egyetlen képzés, ahol ezzel a megközelítéssel találkozhatunk. Vagyis a tartalom helyett a a tartalmat irányító rendszer megismerésével és megértésével foglalkozunk. Ennek következtében pedig munkánk során behozhatatlan előnyre tehetünk szert.

4. A változatlanság elfogadása.

Módszereink többsége természetesnek tartja, hogy a gondjainkkal együtt kell élnünk (lásd: elfogadás-effektus). Mindez azonban nem egyéb, mint a tehetetlenségtől való menekülésre adott magyarázat.

Az ITSIAA szervezet ennek szöges ellentétében hisz. Bizonyosak vagyunk abban, hogy még a legmélyebb pokolból is van kiút. Az ITS Complex Therapy annak módszere ami képessé teszi az embert arra, hogy önmaga találjon rá erre az útra. És ez így tökéletes…

5. Minősítés paradoxona.

És amit talán a legtöbb esetben hibaként szinte valamennyien elkövetünk. A minősítés állapotának folyamatos fenntartása azzal, hogy az “elemző” elkülöníti magát alanyától az okkeresés és az énesítés folyamatán keresztül. Ezzel pedig kikerülhetetlenül ellentétet hoz létre, amely viszont minősítést eredményez.

Az ITS szemléletével kapcsolatban erre vagyunk a legbüszkébbek. Hogy kivételes módon vagyunk képesek e hibát kiküszöbölni. Ennek eredményeképp pedig megszűnik minden rejtett minősítés és ellentét. Így az ITS Complex Therapy által folyó munkát a felszabadultság, a kreativitás és a békesség uralják. És ez nagyszerű dolog!

EGYEDI MERT INTELLIGENS

Az ITS Complex Therapy képzés célja, hogy új alap teremtődjön mind az egyéni, mind pedig a csoportterápiák módszertani szemléletével kapcsolatban, és általa megszülethessen a segítők új generációja.

A képzés elvégzése után a résztvevők képessé válnak a hozzájuk forduló személy teljes gondolkodási folyamatának feltérképezésére, és kivételes módon láthatóvá tudják tenni azokat az ambivalens szerveződéseket, melyek mentén az egyén értéktorzulásai létrejöttek.

Mivel az ITS Complex Therapy már túlmutat a megszokott módszereken, így használója egy szokatlanul intenzív, hatékony és mély változásokat létrehozó eszköz birtokába kerülhet.

A képzés során megismerjük az elme szerkezetét és a működését biztosító törvényszerűségeket. Ezáltal sajátos módon fedezzük fel az elme rejtett csapdáit és tesszük láthatóvá, hogy miként és merre mozdul el bizonyos élethelyzetekben.

Mindenkiben egyértelmű válaszok születnek majd olyan nyitott kérdésekre, melyekre eddig csak ködös és homályos feleleteket kapott. Így alapozódik majd meg az az elengedhetetlen tisztánlátás, amely létfontosságú lesz a Generációs Hívószó gyakorlati megtalálásához és alkalmazásához.

Mindezeken kívül megtanuljuk a hipnózis azon mesterfogásait is, melyek szükségesek ahhoz, hogy eljuthassunk a Kollektív-transzérzékelés kivitelezéséig. A Fogalom-térkép és az Inverse-terápia és az Inverse-táblázat használatának elsajátítása során pedig elmélyülünk a valódi önismeretben. Alapos rálátást kapva ezzel azokra a láthatatlan önigazolási játszmákra, melyek életünk során zajlanak. Mindemellett számtalan saját élmény gyakorlaton keresztül érzékelhetjük majd azokat az élő algoritmus-szerveződéseket, melyek mindennapjaink rejtett alkotóerői. Ezért a képzéssel elsajátítható “tudást” nem csak a segítői tevékenységünk során tudjuk majd hasznosítani, hanem az életed összes területén.

A tanfolyam során az elméleti és gyakorlati tematikák arányosan váltják egymást, a rövid élménymegosztásokkal és kérdés-válasz blokkokkal. Minden információt valamilyen gyakorlati lehetőséggel kötünk majd össze, melyek hol páros helyzetekben zajlanak, hol pedig csoportos megtapasztalásként élhetjük át őket. Ezáltal az elméleti és gyakorlati tudás mellett az önismereti élmény is megfelelő hangsúlyt kap.

TEMATIKA

ITS Complex Therapy © 2019 All Rights Reserved - ITSIAA - U.S.

 • Az emberi lét hármas felosztása: agy-ego-elme
 • Az „ÉN” létrejöttének folyamata, működésének mechanizmusa és természete
 • Öröklött minták folyamatrendszerei
 • Az „ÉN” alapmotivációi, kapcsolódási pontjainak folyamatdinamikája
 • Az Elme funkciója, mozgásainak iránya
 • Az Elme és az „ÉN” viszonypontjainak feltérképezése
 • Az „ÉN” idő- és téralkotó funkciója
 • A gondolatok keletkezésének folyamata
 • A gondolatkötődések létrejötte/horgonypontok
 • A gondolkodásmód irányainak érzékelése
 • A logika szerepe és természete
 • Az emlékek kialakulása és funkciója
 • Mi a tudat
 • Tudat, tudatalatti és a kollektív tudattalan viszonyai
 • A tudatalatti mozgásának és irányainak megfigyelése
 • Az „ÉN” központosító mechanizmusa
 • Az információáramlás három szintje
 • A psziché energiafelvételének folyamata
 • Az ideák kollektív szerepe a hétköznapok során
 • Válaszreakciók törvényszerűségei
 • Az elme paradox állapotainak feltérképezése
 • Mentorálási folyamatok modellezése
 • A félelem folyamat-mechanizmusa és szerveződései
 • Hatalom, becsvágy, irigység folyamatai
 • Érzékelés gyakorlata/Út az Intelligencia felé
 • Boldogság, öröm, fájdalom és szomorúság folyamatai
 • Alkalmazkodás helyett változás
 • A változás dinamikája az ITS személetet alapján
 • Mi a vágy, miként funkcionál
 • Hazugság folyamatai
 • A figyelem természete
 • Az egyszerűség állapota
 • Az elme valódi szerepe
 • Önámítás folyamatainak lebuktatása
 • Én-központú tevékenységek feltérképezése
 • A hit torzító ereje
 • A vágy tükröződései
 • A kollektív ösztönérzelmek kapcsolatrendszere
 • Viszonyulási pontok és azok értéktorzulásainak felfedezése
 • A Paradox-Pszichológia – a tények lélektana
 • Az analízis és transzformálás anomáliái
 • A megfigyelő és megfigyelt kettősségének konfliktusai
 • A lényeges és lényegtelen differenciálása
 • A tényszerű látásmód “technikája”
 • Kapcsolatrendszerek modellezése
 • Jelképek és szimbólumrendszerek helyes használata
 • A megértés és a felismerés folyamata
 • A fogalomtérkép bemutatása
 • Függőségek lélektana a PP szemlélete alapján
 • A figyelem művészete
 • A kapcsolatrendszerek hármas felosztása
 • Konfliktusok önfenntartó folyamatai
 • A helyes önismeret elsajátítása
 • Paradox rendszerek feltárása a gyakorlatban
 • A PP alkalmazása terápiák során
 • A változás dinamikája az ITS személetet alapján
 • Spontaneitás és érzékelés
 • Szerelem, szex, szenvedély természete
 • Viszonyulási pontok és azok értéktorzulásainak felfedezése
 • Ok-okozat-ok összefüggése, mint paradox folyamatok
 • A múlt-emlék paradoxon
 • Az állapotrejtőzés felismerése
 • A bázismag semlegesítésének gyakorlata
 • Párkapcsolatok rejtett dinamikájának felfedezése az ITS szemléletének segítségével
 • Párkapcsolatokban zajló mögöttes folyamatok megtalálása
 • AZ “Én” rendszerének feltörése
 • A remény és a birtoklás folyamata a PP személete alapján

 

 • A hipnózis rövid története
 • Szuggesztibilitási tesztek
 • Az elme szabályai
 • Négy mentális attitűd
 • Hogyan működik a képzelet
 • Tudat, tudatalatti, kollektív tudattalan
 • Hogyan működik a memória
 • Pre-indukciós előbeszélgetés elmélete és gyakorlata
 • A kliens valódi problémájának feltárása, annak gyakorlati kivitelezése
 • A szuggesztiók működése és szerepe
 • A szuggesztiók elhelyezésének szabályai
 • A szuggesztiók helyes megfogalmazásának szabályai
 • A kliens passzivitásának kezelése (elmélet és gyakorlat)
 • Pozitív javaslatok strukturálása
 • A rapport létrehozása (elmélet és gyakorlat)
 • Sikeres transzformálás
 • Aktív transzformációs technikák
 • Passzív transzformációs technikák
 • Újszerű indukciós eljárások
 • A sikeres hipnózis ülés titkai
 • Frakcionálás alapszinten
 • Frakcionálás professzionális szinten
 • Éber hipnózis alapjai
 • Non-verbális hipnózis elmélet/gyakorlat
 • Progresszív relaxáció
 • Dave Elman alapgyakorlat
 • Egyéb lazító hipnózis technikák
 • Mélyítő technikákat elősegítő szuggesztiók
 • Speciális mélyítő technikák
 • Különlegesen mély transzállapotok létrehozása, fenntartása
 • Különböző kihozó technikák
 • Szomnambulizmus
 • Holisztikus szemlélet alapjai
 • Legmélyebb hipnotikus állapot: coma-state technika
 • A tudatalatti „lepecsételése”
 • Fóbiák kezelése
 • Pánik-terápia
 • Abnormális reakciók kezelése
 • Megbocsájtás-terápia
 • Tábla-technika (speciális hipno-meditációs technika)
 • Dohányzás kezelése (egyéni és csoportos)
 • Fogyás hipnózissal
 • Direct-driver’s transzformációs technika
 • A pszichoszomatika alapjai és szimbólumrendszere
 • A pszichoszomatika határai és korlátai
 • Az értéktorzulások szerepe a betegségek kialakulásában
 • A gyógyulás és gyógyítás paradox folyamatai
 • A diagnózis felállítása a Generációs Hívószó és a Fogalomtérkép segítségével
 • A Kollektív Transzérzékelés szerepe a gyógyulásban
 • Betegségek megfejtése a Fogalomtérkép segítségével
 • Inverse-terápia alkalmazása a gyógyulás elősegítésének érdekében
 • Egyedi hipnózis gyakorlatok a test fizikai regenerálódásának elősegítésére
 • A Paradox-Pszichológia használata a daganatos betegségeknél
 • Steams-technika
 • A test energia szintjének növelése hipnózissal
 • “Négy-kérdés” gyakorlat
 • Értelmezési sémák
 • Egy betegség tünetének analógiája és szimbolikája
 • A betegségek felosztásának elmélet
 • A hipnózis alkalmazása pszichoszomatikus terápia során
 • Daganatos betegségek gyógyulását elősegítő hipnózis gyakorlat
 • Öngyógyító folyamatok aktiválása
 • Bontó kérdések megismerése és tanulmányozása
 • Bontó kérdések elhelyezése a gyakorlatban
 • Mi az a kollektív Transzérzékelés
 • Kollektív Transzérzékelés technikák a hipnózis segítségével
 • Kollektív Transzérzékelés technikák használata terápiák során
 • Szimbólumok mélyebb jelentésének megfejtése a Generációs Hívószó és a Fogalomtérkép segítségével
 • Inverse-terápia alkalmazása a gyógyulás elősegítésének érdekében
 • Egyedi hipnózis gyakorlatok a test fizikai regenerálódásának elősegítésére
 • Inverse-rendszer alapjai
 • Ismerkedés az Inrvese-táblázattal
 • Az Inverse-terápia alkalmazása a gyakorlatban
 • Az Inverse-táblázat kitöltése, tanulmányozása, gyakorlati alkalmazása
 • A Fogalom térkép bemutatása
 • A szavak mögöttes tartalmának megfejtése
 • A fogalom térkép használata a gyakorlatban
 • A Generációs-Hívószó (GH) története
 • Ismerkedés a Generációs Hívószóval
 • A GH jellemzői, viselkedése és természete
 • A GH megtalálásának folyama
 • A GH használata a hétköznapok során
 • A Központi cselekvő megismerése

Kinek ajánljuk az ITS Complex Therapy képzésünket?

Az ITS Complex Therapy képzés neked való:

 • Ha egy intenzív, komplett és intelligens módszerhez szeretnél hozzájutni
 • Ha a részleges megoldások helyett a teljes átalakulás elősegítése a célod.
 • Ha birtokába akarsz kerülni a jövő módszertanának, csatlakozva ezzel a segítők új generációjához.
 • Ha lényeges számodra, hogy ne téveszd meg önmagad mert tudod, hogy ezzel másokat is megtévesztesz.
 • Ha felelősségteljesen viszonyulsz terápiás munkádhoz, ezáltal pedig klienseid felé.
 • Ha komolyan aggódsz a jövőért.
 • Ha már nem éred be a megszokott magyarázatokkal és felfigyeltél módszereink anomáliáira.

Kiknek szól az ITS Complex Therapy képzés?

 • Azoknak, akik egy új életpálya megkezdésén gondolkodnak (ITS Counselor),
 • Azoknak a kezdő és gyakorlott szakembereknek, akik új szintre kívánnak lépni a tanácsadás, illetve a terápia területén.

Technikai információk

JOGOSULTSÁG

Az ITS Complex Therapy képzés sikeres elvégzése és az eredményes vizsgák után az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett ITSIAA (Intelligent Thinking System Independent Association) szervezet által kiállított angol nyelvű tanúsítványokat szerezhetsz a következőkről: “ITS Complex Therapy Counselor”; “Paradox-Psychology; “NSH CHt; Holistic Hypnotherapist”; melyek a következőkre adnak jogosultságot:

 • Az “ITS Complex Therapy Counselor” megnevezés teljes értékű használata.
 • Munkád során az “ITS -Mentorprogram” kifejezés használata.
 • Segítői tevékenységed során önállóan alkalmazhatod az U.S. Copyright Office (Amerikai Szerzői Jogi Hivatal) és a SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal) által nyilvántartásba vett gyakorlatokat (Generációs Hívószó, Inverse-táblázat, Inverse-rendszer, Fogalom-térkép).
 • Honlap szöveg elkészítéséhez való hozzájárulás, jogvédett leírások használata.
 • Díjmentes részvétel workshopokon (1 év).
 • ITSIAA díjmentes tagság.
 • Az ITSIAA szervezésében megtartott előadásokon való díjmentes részvétel (1 év).
 • A segítői tevékenység folyamatos támogatása, mentorálása.

JELENTKEZÉS

 • Az ITS Complex Therapy képzésre való jelentkezés alapfeltétele: személyes felvételi előbeszélgetés
 • A hatékonyság végett a programon résztvevők száma korlátozott, maximális létszám: 6-8 fő. A felvétel nem függ a jelentkezés sorrendjétől.
 • Jelentkezés e-mailben: info@its-iaa.hu; info@its-iaa.com (angol nyelv)
 • Jelentkezés előtt javasoljuk, olvasd el figyelmesen: ITS; ITSIAA-MAGYARORSZÁG; és a PARADOX-PSZICHOLÓGIA oldalakat.

IDŐTARTAM

A képzés időtartama:

 • 12 hónap, havi 3 napos bontásokba, személyenként kétszeri egyéni üléssel kiegészítve.
 • Az egyéni találkozók során megtapasztalhatod az ITS Complex Therapy hatékonyságát és átalakító képességét.

VIZSGA

 • PP (Paradox-Psychology) vizsga: esettanulmány készítése.
 • NSH (Neuro-Somatic Hipnózis) vizsga: Invers-táblázat alapján elkészített script, melynek tartalmaznia kell 2 db. bontókérdést.
 • ITS vizsga: 3-5 oldalas összegző tanulmány elkészítése, amely a Generációs Hívószó hétköznapi használatának gyakorlati megtapasztalásáról szól.
 • Záró vizsga: Hat kérdésből álló vizsga teszt kitöltése, személyes elbeszélgetés, a GH dolgozat elemzése és értelmezése.

DÍJAZÁS

 • A teljes képzés díja: 1.250.000, – Ft/fő
 • Előleg összege: 150.000,- Ft
 • Részletfizetési lehetőség az előleg befizetése után 10 X 110.000,- Ft

IDŐPONTOK, ELÉRHETŐSÉGEK

 • A következő 12 hónapos ITS Complex Therapy képzés időpontjai: 2021. szeptember 20-21-22., december 4-5-6., 2021. január 8-9-10., január 29-30-31., február 19-20-21.
 • A képzés hozzávetőleges időtartama: 450 – 500 óra, ami tartalmazza az egyéni üléseket és az otthoni önálló munkát is.
 • Az oktatási napok péntek-szombat-vasárnap 10-től 18 óráig tartanak.
 • A képzés helyszíne: CEU – Közép-európai Egyetem, Budapest, Nádor utca 15.

KÉPZÉSEINK ÉS TANFOLYAMAINK

Kreativitás & Egyszerűség

Képzéseinkkel az egyszerűséget képviseljük. Az egyszerűség nem a bonyolult dolgok feletti elsiklásról és azok mellőzéséről szól. Épp ellenkezőleg. Az egyszerűség azt jelenti, hogy a bonyolultság legmélyére hatolva megértjük annak minden kuszaságát, majd egy elegáns mozdulattal felszínre emeljük a letisztult lényeget. Mindez pedig a megszokottól eltérő, másfajta gondolkodásmódot, sok-sok törődést, és természetesen komoly odafigyelést igényel.

Az ITSIAA szervezet ezt az utat képviseli. Módszereink egyedülálló módon közelítik meg az emberi problémákat, alkalmazásuk során új távlatok nyílnak mind a terápiák világában, mind pedig az önismeret, önfejlődés területén. Sikeres vizsga esetén, az ITSIAA (Intelligent Thinking System Independent American Association) szervezet által kiadott nemzetközi tanúsítványt (ITSIAA Certification) szerezhetünk.

Fontos megérteni. Csak akkor fedezhetjük fel az élet szépségét, ha az önmagába bonyolódott elmében rendet teremtünk. Ehhez pedig kreativitás szükséges. Márpedig kreativitás csak a szabadságban létezik.

Új Generáció

Csatlakozz Te is a segítők új generációjához! Támogatási programunkról bővebb információt az ITSIAA – MAGYARORSZÁG menüpontra kattintva kaphatsz.

LÉPJ ÚJ SZINTRE!

ITS COMPLEX THERAPY
PARADOX-PSZICHOLÓGIA
NEURO-SOMATIC HIPNÓZIS
AZ ELME FORRADALMA